primariaperieni.ro

Ultimele documente adaugate

Serviciul de salubrizare a localitatii

Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi stabileşte obiectivele specifice organizării şi funcţionării serviciului de salubrizare a localităţilor prin referire la Strategia naţională de gestionare a deşeurilor şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor - PNGD, documente care au fost aprobate prin HG nr. 1470/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Strategia şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor precum şi Planul Judeţean de gestionare a deşeurilor, prevăd următoarele obiective strategice:

a) dezvoltarea cadrului instituţional şi organizatoric;

b) conştientizarea factorilor implicaţi;

c) intensificarea preocupărilor privind reducerea cantităţilor de deşeuri gene-ate;

d) exploatarea tuturor posibilităţilor tehnice şi economice privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor;

e) dezvoltarea metodelor şi sistemelor pentru sortarea la sursă şi/sau înainte de depozitare;

f) dezvoltarea de tehnologii şi facilităţi de tratare a deşeurilor conforme cu normele europene şi naţionale;

g) dezvoltarea unor tehnologii de eliminare finală a deşeurilor conforme cu cerinţele europene şi naţionale.

În contextul implementării, la nivel naţional, unui sistem de management integrat al deşeurilor, autorităţile administraţiei publice locale contribuie la atingerea obiectivelor strategice propuse de documentele menţionate anterior, prin asigurarea respectării următoarelor principii la organizarea serviciilor de salubrizare, precum şi pe parcursul funcţionării acestora:

  • protecţia sănătăţii populaţiei;
  • responsabilitatea faţă de cetăţeni;
  • conservarea şi protecţia mediului;
  • asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
  • dezvoltarea durabilă.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, acesta se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi presupune în principal activităţi legate de gestionarea deşeurilor.

În ceea ce priveşte salubrizarea localităţii, elaborarea Strategiei locale a comunei PERIENI privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice se axează pe atingerea următoarelor obiective:

  • îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei din comună;
  • susţinerea dezvoltării economico - sociale a comunei;
  • promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a inves-tiţiilor;
    • protecţia şi conservarea mediului.

PNGD reprezintă instrumentul care stabileşte un sistem unitar pentru mana-gementul deşeurilor municipale şi prevede stabilirea graduală la nivel naţional a unui sistem de management al deşeurilor municipale care constă în:

a) colectarea / colectarea selectivă;

b) transportul şi transferul deşeurilor;

c) recuperarea şi reciclarea anumitor fracţiuni din deşeurile municipale cu accent pe ambalajele de plastic (PET);

e) tratarea deşeurilor şi neutralizarea acestora;

f) depozitarea (eliminarea finală) în depozite controlate, conforme cu legislaţia de mediu în vigoare.

Pentru implementarea colectării selective este necesară introducerea sau modernizarea serviciului de colectare, sistemul dezvoltându-se în acelaşi timp cu procesul de conştientizare şi informare a cetăţenilor.

Depozitarea reprezintă principala formă de eliminare a deşeurilor municipale.

În prezent, principalele reglementări naţionale referitoare la depozitarea deşeurilor municipale se regăsesc în HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. Potrivit dispoziţiilor HG nr. 349/2005, spaţiile de depozitare din zona rurală se reabilitează până la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei şi reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin închiderea acestora.

Responsabilităţile autorităţilor în procesul de depozitare a deşeurilor  

În conformitate cu dispoziţiile HG nr. 246/2006 care adoptă Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utiliăţi publice, autorităţile administraţiei publice locale, în general şi Consiliul Local PERIENI, în special, deţin următoarele responsabilităţi în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor:

a) urmăresc şi asigură:

- îndeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deşeurilor şi asigură curăţenia localităţilor prin: sistemul de colectare, transport, neutralizare, valo-rificare, incinerare şi depozitare finală;

- implementarea şi controlul funcţionarii sistemului, inclusiv respectarea etapizării colectării selective a deşeurilor;

- dotarea căilor de comunicaţie şi a locurilor publice de colectare cu un număr suficient de recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor;

- colectarea selectivă şi transportul la timp al întregii cantităţi de deşeuri produse pe teritoriul localităţilor;

- existenţa unor platforme finale pentru deşeurile colectate selectiv, dimensionate corespunzător şi amenajate pentru a asigura protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- interzicerea depozitării deşeurilor în alte locuri decât cele destinate platformelor stabilite prin documentaţiile urbanistice;

- elaborarea de instrucţiuni pentru agenţii economici, instituţii şi populaţie privind modul de gestionare a deşeurilor în cadrul localităţilor şi aducerea la cunoştinţă acestora prin mijloace adecvate;

b) aprobă studii şi prognoze privind gestionarea deşeurilor;

c) hotărăşte asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţii economici, în scopul realizării unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor;

d) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului.

Situaţia existentă în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor în comuna PERIENI

În comuna PERIENI nu există factori industriali care contribuie la poluarea mediului înconjurător al comunei.

Poluarea se realizează din deversarea deşeurilor în locuri neamenajate, care deteriorează terenul în locurile unde sunt depozitate.

În perioada 2007 - 2013, Consiliul Local PERIENI şi-a propus realizarea sistemului de colectare selectivă şi transportul deşeurilor municipale în comunele Perieni, Puieşti, Pogana, Iana, Voineşti, Ghergheşti.